Kurs instruktora badmintona

 

Informacje ogólne

 

Nazwa kursu

Część ogólna kursu

Część specjalistyczna kursu

Egzamin

Egzamin poprawkowy*

Badminton

0 zł

550 zł

0 zł

50 zł

Czas trwania:

60 godzin

30 godzin

1 godzina

1 godzina

Ogółem:

91 godzin

550 zł cały kurs

 

Tryb organizacji: weekendowy lub intensywny "dzień po dniu"

Płatność: po zapisie na kurs

Raty: możliwość rozłożenia na raty (pierwsza część przed rozpoczęciem zajęć, ostatnia do egzaminu końcowego).

Zaliczenie: egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w ostatnim dniu zajęć.

 

Ramowy plan zajęć:

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Teoria i metodyka rekreacji
 2. Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie powszechnym
 3. Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego (pedagogika, psychologia, socjologia)
 4. Organizacja i marketing imprez sportowych i rekreacyjnych
 5. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

 

 1. Metodyka nauczania, teoria i organizacja zasad prowadzenia zajęć z zakresu badmintona
 2. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci w różnym wieku.
 3. Znajomość podstawowych elementów technicznych, oraz przepisów gry i sędziowania z zakresu badmintona.
 4. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu badmintona.
 5. Zapoznanie uczestników z genezą i historią badmintona, rozwojem badmintona na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
 6. Znaczenie roli gry rekreacyjnej w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego).

 

O badmintonie

 

Nazwa gry pochodzi od nazwy posiadłości VIII księcia Beaufort w Anglii - Badminton House. W 1870 roku odbył się tam pierwszy pokaz gry. Wykorzystano do tego rakietkę i lotki wykonane z korka i wbitych do niego piór. W kolejnych latach zasady gry zostały ujednolicone. W Polsce badminton pojawił się w latach siedemdziesiątych XX wieku. 

 

Praca instruktora

 

 Instruktor badmintona powinien wyróżniać się zapałem do pracy i umiejętnością zmotywowania ćwiczących. Powinien znać i przekazywać innym reguły gry w badmintona, systematycznie pracować nad rozwojem psychofizycznym swoim i swoich podopiecznych. Ważne jest abstrakcyjne myślenie w przypadku planowania zajęć dla grupy i indywidualnych osób. Istotne w tym zawodzie jest przygotowanie do prowadzenia zajęć na różnym poziomie zaawansowania ćwiczących. Instruktor powinien zwracać uwagę na technikę i prawidłowość posługiwania się sprzętem do gry.

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

 • ośrodki rekreacyjne
 • kluby sportowe
 • szkoły
 • ośrodki odnowy biologicznej
 • ośrodki SPA
 • ośrodki rehabilitacyjne
 • inne firmy i instytucje
 • kolonie i obozy wychowawcze
 • praca za granicą

 

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

 

Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie jest niewydolność któregokolwiek z narządów i układów, padaczka oraz każda choroba w stanie ostrym. Praca w tym zawodzie osób niepełnosprawnych jest praktycznie wykluczona.

 

Jakie uprawnienia uzyskuje absolwent kursu

 

Każdy absolwent kursu, który pozytywnie zda egzamin końcowy, otrzymuje od nas komplet dokumentów stanowiących podstawę uprawnień instruktora rekreacji ruchowej:

 

1.      Legitymację instruktorską

2.      Certyfikat w języku polskim

3.      Certyfikat  w języku angielskim

 

Wzory wydawanych dokumentów:

 

5 images

Legitymacja.jpg

dyplom trenera klasy mistrzowskiej.jpg

legitymacja instruktora sportu.jpg

DYPLOM TRENERA PERSONALNEGO WZOR.jpg

MENEDZER SPORTU WZOR.jpg

 

Kliknij na miniatury, aby powiększyć zdjęcia

 

Osoba zainteresowana kursem obowiązkowo powinna dostarczyć nam komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia się na kurs:

 

1.      Zgłoszenie w formie papierowej lub elektronicznej dostępne pod adresem kursysport.pl/zapisz-sie

2.      2 zdjęcia legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm

3.      Kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

 

*w przypadku jeśli ktoś ukończył już kurs instruktora rekreacji ruchowej i chce być zwolniony z części ogólnej kursu powinien dostarczyć kserokopię otrzymanej legitymacji.

 

 

 

Polskie Centrum Rekreacji Ruchowej nie odpowiada za nadanie licencji związkowych, zawodniczych, sportowych, a także otrzymanie pracy po ukończonym kursie. Wyżej opisane działania leżą po stronie kursanta i związków, stowarzyszeń, klubów sportowych.

Copyright © 2014 Kursy Instruktorskie, Kursy Trenerskie, Kursy Menedżerskie - POLSKIE CENTRUM REKREACJI RUCHOWEJ ®.

Wszelkie prawa zastrzeżone.