Ubezpieczenie NNW

 

Ubezpieczenie NNW

 

Uczestnicy biorący udział w kursach instruktorskich/trenerskich na czas trwania kursu instruktorskiego/trenerskiego zostają ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków, które mogą zdarzyć się podczas zajęć.

Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, ucierpiał na zdrowiu lub zmarł.

W sytuacji wypadku, ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków poprzez natychmiastowe poddanie się opiece lekarskiej.

Poszkodowany ma obowiązek zgłosić szkodę zgodnie z regulaminem ubezpieczyciela Warta S.A. https://www.warta.pl/zgloszenie-szkody

 Lekarze, powołani przez towarzystwo określają uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego.

W przypadku sytuacji losowej Polskie Centrum Rekreacji Ruchowej przekaże informacje kontaktowe do ubezpieczyciela w celu ubiegania się o należne odszkodowanie.

 

Poszkodowany zobowiązany jest:


1) starać się niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską,
2) uzyskać dokumentację lekarską stwierdzającą rozpoznanie – diagnozę lekarską,
3) zabezpieczyć wszelkie dowody związane z nieszczęśliwym wypadkiem, dla uzasadnienia zgłoszenia roszczeń,
4) niezwłocznie zgłosić szkodę do Centrum Obsługi Klienta (COK) Warta S.A. pod numerem telefonu, zamieszczonym na dokumencie ubezpieczenia, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, jednak nie później niż w ciągu 7 dni po ustaniu okoliczności uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie szkody.
5) postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez pracownika COK, w szczególności przekazać do WARTY wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody oraz dokumenty lekarskie związane ze zdarzeniem i potwierdzające zasadność roszczeń,
6) na zlecenie WARTY poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez WARTĘ lub obserwacji klinicznej, celem ustalenia stałego uszczerbku na zdrowiu,
7) w przypadku śmierci Ubezpieczonego – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia jest zobowiązana dostarczyć dodatkowo wyciąg z aktu zgonu, kartę statystyczną do karty zgonu oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem http://www.warta.pl/documents/10157/7367934/WARTA%20OWU%20NNW_C6251_int.pdf

 

 

O nas ...

Polskie Centrum Rekreacji Ruchowej to instytucja szkoleniowa kształcąca osoby dorosłe w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i zarządzania w sporcie. 

Prowadzimy kursy instruktorskie, trenerskie, managerskie, szkolenia w wielu dyscyplinach sportu na terenie całej Polski. Podnieś swoje kwalifikacje razem z nami!

Lokalizacja kursów

Miasta kursów instruktorskich i trenerskich 2023